Ιδρυματικό Αποθετήριο

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T. δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και την προβολή της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά" του έργου "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οργάνωσης, Ανάδειξης και Προβολής του Ακαδημαϊκού Περιεχομένου του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ", που υλοποιείται από τον άξονα προτεραιότητας 2 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σ’ αυτό καταχωρούνται με συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική και πρότυπα, εγκεκριμένες εργασίες φοιτητών, πτυχιακές και μεταπτυχιακές, επιστημονικές εργασίες μελών ΔΕΠ, καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις. Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο σε συλλογές ανά γνωστικό αντικείμενο και για κάθε εργασία δημιουργείται ψηφιακή καταχώρηση με κατάλληλα περιγραφικά μεταδεδομένα, η οποία συνδέεται με το πλήρες κείμενο που έχει κατατεθεί σε ψηφιακή μορφή.

Το σύνολο του καταχωρημένου υλικού διατίθεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και το ευρύ κοινό μέσω web, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data).

H καταχώρηση νέων εργασιών γίνεται από τους ενδιαφερόμενους με αυτοαπόθεση, σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος, μετά από κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος έχει την ευθύνη της διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, του ελέγχου και αποδοχής των νέων εργασιών και της εξασφάλισης της ακεραιότητάς της και της ισότιμης πρόσβασης σ’ αυτήν.

Για αναζήτηση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ακολουθείστε το παρακάτω Link.

Συνοπτικές Οδηγίες της Διαδικασίας Κατάθεσης

Οδηγίες Χρήσης Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc