Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3257

20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Άρθρο 67

Σκοπός της Βιβλιοθήκης

1. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη τεχνολογικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων του Ιδρύματος. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει. Το υλικό που περιέχει, οι υπηρεσίες που παρέχει, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας ακολουθούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ιδρύματος, του οποίου οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στρέφονται γύρω από τον Τομέα της Τεχνολογίας και Διοικητικής Επιστήμης.

Υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και στο εκπαιδευτικό δυναμικό για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις ανάγκες των σπουδαστών και τη συμβολή της Βιβλιοθήκης σε αυτό.

2. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει ως κύριο σκοπό την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των σπουδαστών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, του διοικητικού − βοηθητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. Υποστηρίζει επίσης, τα τρέχοντα και προβλεπόμενα εκπαιδευτικά (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών του Ιδρύματος. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των πηγών που έχει στη διάθεσή της για την κάλυψη των παραπάνω προγραμμάτων. Προσφέρει την υποστήριξή της στο γενικότερο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του  Ιδρύματος.

 

Άρθρο 68

Στόχοι της Βιβλιοθήκης

1. Οι κύριοι στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι:

α) Η συγκέντρωση και η διατήρηση έντυπου και μη έντυπου υλικού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, μαθησιακών και γενικής πληροφόρησης αναγκών του πληθυσμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καθώς και των άλλων χρηστών της ερευνητικής και ευρύτερης κοινότητας.

β) Η ενημέρωση του εκπαιδευτικού, διοικητικού προσωπικού και των σπουδαστών με βιβλιογραφία που

υπάρχει στον τομέα τους, χωρίς περιορισμούς ως προς τη φυσική μορφή των τεκμηρίων. γ) Η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών σε χρήστες εκτός της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. (φυσικά και συλλογικά πρόσωπα).

δ) Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων και συνεργασιών με άλλες σχετικές ελληνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες.

ε) Η στήριξη του ερευνητικού έργου που αναλαμβάνεται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά. στ) Η ενεργή συμμετοχή στο εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.

ζ) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων πληροφορικής και επικοινωνιών στην αναζήτηση από εθνικά και διεθνή συστήματα πληροφόρησης.

η) Η παρακολούθηση και η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, που αφορούν την οργάνωση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και μεθόδων.

θ) Η οργάνωση της συλλογής σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή και ελληνικά πρότυπα βιβλιοθηκονομίας, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

ι) Η συνεχής βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών πληροφόρησης και η ανάπτυξη νέων προς τους χρήστες, μέσα από αξιολόγηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

2. Ειδικότερα η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει:

α) Να επιλέγει, να αποκτά, να διαχειρίζεται και να διαθέτει αποτελεσματικά, το απαραίτητο υλικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ή άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

β) Να προσφέρει υπηρεσίες βιβλιογραφικής υποστήριξης και πληροφόρησης στις περιοχές ενδιαφέροντος των χρηστών της.

γ) Να ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά, μέσα από τη στενή συνεργασία της με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους φοιτητές και τη διοίκηση του Ιδρύματος.

δ) Να διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον που θα προωθεί τις ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την ατομική ή ομαδική μελέτη.

ε) Να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση της Βιβλιοθήκης και των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών της και να βοηθά στην ανάπτυξη ισχυρών κριτικών ικανοτήτων στους χρήστες, που θα πλαισιώνουν και θα ενδυναμώνουν την επιστημονική μελέτη.

στ) Να συμμετέχει σε συνεργατικά σχήματα και να προωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών για καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πηγών (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, HEAL−LINK, κ.λπ.).

ζ) Να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

η) Να παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις εξελίξεις της Βιβλιοθηκονομίας και των Επιστημών της Πληροφόρησης, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

θ) Να μεριμνά για την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού και τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή του στα πλαίσια της επαγγελματικής και δια βίου μάθησης.

ι) Να εξασφαλίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις τρέχουσες και τις αναπτυσσόμενες εφαρμογές.

ια) Να δωρίζει το υλικό που θα αποσύρεται από τη συλλογή – μετά από την αξιολόγησή του – σε άλλες βιβλιοθήκες, σχολεία, συλλόγους κ.λπ. ή προς διάθεση του κοινού.

ιβ) Να αναζητά και να εντοπίζει υλικό το οποίο δεν υπάρχει στη συλλογή της, αλλά είναι διαθέσιμο προς Διαδανεισμό σε άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ. της Ελλάδας και του Εξωτερικού, για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών των χρηστών της και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών και λοιπών βιβλιοθηκών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων κατά την παραγγελία πηγών, υλικού και βιβλιογραφίας.

ιγ) Να συνεργάζεται με τα Τμήματα του Ιδρύματος για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και οργάνωση των πτυχιακών, διπλωματικών εργασιών (γκρίζα βιβλιογραφία), καθώς και όλης της εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας και ανάκτησής τους για τις ανάγκες της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας (Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

ιδ) Να συνεργάζεται με τα Τμήματα του Ιδρύματος για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, οργάνωση, τεκμηρίωση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω του συστήματος CRIS (Current Research Information System – Σύστημα Συγκέντρωσης και Προβολής της Ερευνητικής Δραστηριότητας).

 

Άρθρο 69

Χρήστες της Βιβλιοθήκης

1. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά λειτουργεί αφενός για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αφετέρου για το ευρύτερο κοινό (καθηγητές άλλων ιδρυμάτων, ερευνητές, κατοίκους ή επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής, κ.λπ.).

2. Για τους χρήστες − μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, κ.λπ.) εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη κάρτα μέλους, την οποία οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν στην Υπηρεσία Δανεισμού, όταν δανείζονται υλικό από τη Βιβλιοθήκη ή από άλλες βιβλιοθήκες μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού. Η κάρτα μέλους εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και ισχύει όσο είναι μέλος του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

3. Για τους μη έχοντες κάρτα Βιβλιοθήκης και το ευρύτερο κοινό που δεν είναι μέλη της ακαδημαϊκής  κοινότητας, δίνεται η δυνατότητα για επιτόπια χρήση του υλικού, αφήνοντας τη σπουδαστική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο κατά την παραμονή τους στη Βιβλιοθήκη.

 

Άρθρο 70

Κανόνες Χρήσης της Βιβλιοθήκης

1. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες, ώστε να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης:

α) Στους χώρους της Βιβλιοθήκης (όπως και στο κλιμακοστάσιο και στον προθάλαμο του αναγνωστηρίου) δεν επιτρέπονται τα τρόφιμα, τα αναψυκτικά, οι καφέδες (με εξαίρεση το εμφιαλωμένο νερό), το κάπνισμα, η χρήση σπίρτων ή άλλου εύφλεκτου υλικού που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης.

β) Χρήστες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από την Υπηρεσία Δανεισμού και Διαδανεισμού και από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, υποχρεούνται να αφήνουν καφέδες, αναψυκτικά, κ.λπ. εκτός Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες οφείλουν να σεβαστούν τους χώρους της Βιβλιοθήκης και τους συναδέλφους τους που διαβάζουν, να τηρούν ησυχία, να διατηρούν το χώρο καθαρό, πολιτισμένο και χωρίς θόρυβο, απενεργοποιώντας τους ήχους στα κινητά τους τηλέφωνα.

γ) Η χρήση των ερμαρίων της Βιβλιοθήκης είναι αποκλειστικά για όσο διαρκεί η παραμονή των χρηστών εντός των χώρων της και οφείλουν να αφήνουν τα κλειδιά πάνω στα ντουλάπια μετά την έξοδο τους από τη Βιβλιοθήκη. Η αφαίρεση και κράτηση κλειδιών θεωρείται κλοπή.

δ) Στο αναγνωστήριο και στο βιβλιοστάσιο δεν επιτρέπονται οι τσάντες, εκτός από τις ειδικές τσάντες μεταφοράς φορητών υπολογιστών (laptop), καθώς και τις τσάντες σχεδίου.

ε) Οι υπολογιστές του αναγνωστηρίου είναι αποκλειστικά και μόνο για την αναζήτηση του υλικού της βιβλιοθήκης. Για τη χρήση Internet, USB μνήμης, διαχείριση αρχείων και χρήση λοιπών προγραμμάτων, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τους ειδικούς υπολογιστές της Αίθουσας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση οποιουδήποτε εξαρτήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης (π.χ. ποντίκι) για προσωπική χρήση σε φορητούς υπολογιστές.

στ) Δεν επιτρέπεται στο αναγνωστήριο η κράτηση θέσεων και η μετακίνηση επίπλων.

ζ) Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.

η) Δεν επιτρέπονται οι σημειώσεις στα βιβλία, το τσάκισμα των σελίδων, καθώς επίσης το γράψιμο και οποιαδήποτε φθορά στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και στο κτίριο.

θ) Εξωτερικό δανεισμό του υλικού μπορούν να κάνουν μόνο οι κάτοχοι κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.

ι) Οι δανειζόμενοι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι για το υλικό που έχουν δανειστεί και οφείλουν να το επιστρέψουν ακριβώς στην αναγραφόμενη − στο ειδικό δελτίο δανεισμού − ημερομηνία επιστροφής και σε άριστη κατάσταση.

ια) Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του υλικού οφείλουν να το αντικαταστήσουν μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης.

2. Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης και τις παρατηρήσεις και συστάσεις του προσωπικού, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει το συγκεκριμένο χρήστη από το χώρο της και μπορεί να άρει το δικαίωμα δανεισμού του χρήστη, που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του μετά από επανειλημμένες επιπλήξεις η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον εν λόγω χρήστη από μέλος της.

 

Άρθρο 71

Όργανα − Προσωπικό της Βιβλιοθήκης

1. Η λειτουργική διάρθρωση της Βιβλιοθήκης συνδέεται με τον Οργανισμό Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι., του οποίου αποτελεί το «Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης» της Διεύθυνσης Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας. Υπεύθυνος για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ορίζεται ένας από τους Αναπληρωτές Προέδρους του Ιδρύματος.

2. Στο Τμήμα προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του Τ.Ε.Ι., με προτίμηση την εξειδίκευση στον κλάδο της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης. Ο Προϊστάμενος έχει την ευθύνη της οργάνωσης, ομαλής λειτουργίας, αποτελεσματικής ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, αξιολόγησής του και γενικότερα των διοικητικών θεμάτων της Βιβλιοθήκης. Οφείλει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το προσωπικό για την εξέλιξη των εργασιών.

3. Συνιστάται Επιτροπή Βιβλιοθήκης, ο ρόλος της οποίας είναι συμβουλευτικός και εποπτικός. Συμβάλλει στη διασύνδεση της Βιβλιοθήκης με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές και προωθεί τα προβλήματα της Βιβλιοθήκης στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μέσω του Προέδρου της. Η σύνθεση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι η ακόλουθη:

α) ένας Αναπληρωτής Πρόεδρος ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

β) ένα μέλος του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.

και γ) ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Βιβλιοθήκης που είναι και εισηγητής.

Όποτε κρίνεται απαραίτητο συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα μέλη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης εκδίδεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., στην οποία ορίζεται και η θητεία των μελών της.

4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με τον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης».

5. Στη Βιβλιοθήκη υπηρετούν άτομα με εξειδικευμένες σπουδές στη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης, ενώ υποστηρίζονται από επιστήμονες της Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνίας, καθώς και άλλο Διοικητικό Προσωπικό.

6. Γενικά ορίζεται βιβλιοθηκονομικό προσωπικό για τις εργασίες οργάνωσης του υλικού, της δημιουργίας βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πληροφόρησης. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των σπουδαστών πρακτικής άσκησης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας σε όλες τις υπηρεσίες

της Βιβλιοθήκης.

7. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των χρηστών στις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη, στη χρήση του καταλόγου της (OPAC), τον εντοπισμό και την εξοικείωσή τους με τις βάσεις δεδομένων και λοιπές πληροφοριακές πηγές. Το προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, δεν εργάζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια υπηρεσία, αλλά απασχολείται παράλληλα και στις άλλες υπηρεσίες της ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

8. Στις διοικητικές εργασίες απασχολούνται άλλοι διοικητικοί υπάλληλοι με προσόντα ανάλογα με τις ανάγκες και τις παρεχόμενες εργασίες. Το προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, δεν εργάζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια υπηρεσία, αλλά απασχολείται παράλληλα και στις άλλες υπηρεσίες της ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

 

Άρθρο 72

Εσωτερική διοικητική οργάνωση της Βιβλιοθήκης Για την ομαλή της λειτουργία η Βιβλιοθήκη χωρίζεται στους εξής τομείς:

1. Τομέας Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη της γραμματειακής και λογιστικής υποστήριξης της Βιβλιοθήκης, δηλαδή των εργασιών που έχουν σχέση με την προετοιμασία, διαχείριση και διεκπεραίωση εγγράφων, την παρακολούθηση και το συντονισμό τεχνικών εργασιών συντήρησης του χώρου. Προγραμματίζει και προβαίνει στις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τις άριστες δημόσιες σχέσεις και την προβολή της Βιβλιοθήκης. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

2. Τομέας Προμηθειών – Βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων και λοιπού υλικού

Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για τη διαδικασία προκήρυξης παραγγελίας του υλικού, την παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσής της, τον τελικό έλεγχο αγοράς, την παρακολούθηση της παραλαβής των βιβλίων, των περιοδικών εκδόσεων και άλλου υλικού. Συντάσσει υπομνήσεις προς τους προμηθευτές για τυχόν καθυστερήσεις και ενημερώνει τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης. Ελέγχει την παραλαβή και τα παραστατικά και προωθεί τα τιμολόγια προς εξόφληση στις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

3. Τομέας βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας υλικού

Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την τεχνική επεξεργασία του έντυπου (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια, κ.λπ.) και μη υλικού (CD−ROMs, CD ήχου, DVDs και άλλων ψηφιακών πηγών). Περιλαμβάνει την καταχώρηση του νέου υλικού στο βιβλίο εισαγωγής, την καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση του υλικού, καθώς και την ηλεκτρονική του οργάνωση στη βιβλιογραφική βάση της Βιβλιοθήκης (δημόσιος κατάλογος OPAC), έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση ηλεκτρονικά από το τοπικό δίκτυο του Ιδρύματος και από τα εθνικά και διεθνή δίκτυα, μέσω του Διαδικτύου. Είναι υπεύθυνη για τη σήμανση του υλικού της Βιβλιοθήκης, για την ταξιθέτησή του στα ράφια και τη χρήση του μέσα και έξω από τη Βιβλιοθήκη. Φροντίζει επίσης για την επικαιροποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλεκτρονικού καταλόγου με διορθώσεις στοιχείων. Συνεργάζεται με το Σύλλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) για τη σύνταξη του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Α.Β.). Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

4. Τομέας περιοδικών εκδόσεων

Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την πρόσκτηση, τεχνική επεξεργασία, διαχείριση και ταξιθέτηση των έντυπων περιοδικών και την επιλογή και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών περιοδικών, στα οποία έχει συνδρομή η Βιβλιοθήκη. Επίσης, παρακολουθεί την πληρότητα των συνδρομών και έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και βιβλιοδεσία των έντυπων. Είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Σύλλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

5. Τομέας πληροφόρησης και δανεισμού − διαδανεισμού

Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την κυκλοφορία του υλικού εντός και εκτός της Βιβλιοθήκης, την ενημέρωση των χρηστών για τη χρήση των πληροφοριακών πηγών, την εκπαίδευσή τους στη χρήση του τοπικού αυτοματοποιημένου καταλόγου και της επιγραμμικής έκδοσής του στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (OPAC).Έχει, ακόμη, τον έλεγχο, την προστασία και μεριμνά για την ταξιθέτηση του υλικού στα βιβλιοστάσια. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγει έλεγχο της σωστής ταξιθέτησης του υλικού στο βιβλιοστάσιο. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του αναγνωστηρίου και τηρεί αρχείο χρηστών και χρήσης της Βιβλιοθήκης. Επίσης, έχει την επίβλεψη του έντυπου και ηλεκτρονικού συστήματος Διαδανεισμού για την κυκλοφορία του υλικού της Βιβλιοθήκης μεταξύ άλλων βιβλιοθηκών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καθώς και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιπλέον, στην Υπηρεσία αυτή πραγματοποιείται και η εκπαίδευση των νέων Βιβλιοθηκονόμων − φοιτητών πρακτικής άσκησης, οι οποίοι εξοικειώνονται με το σύστημα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης και τη γενικότερη εξυπηρέτηση του κοινού, που προσέρχεται για πληροφορίες, την επίδειξη χρήσης των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων και την έρευνα σε ηλεκτρονικούς καταλόγους και ψηφιακές βιβλιοθήκες άλλων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

6. Τομέας Πληροφόρησης

Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των χρηστών και τη διαρκή τους εκπαίδευση στη χρήση των πληροφοριακών ερευνητικών εργαλείων, όπως είναι ο κατάλογος OPAC και η ηλεκτρονική διαδικτυακή του έκδοση (http://lib.teipir.gr/ ή από το http://www.teipir.gr/index.php/el/services/adminsupport/book-gr από το σύνδεσμο «Βιβλιοθήκη»), οι βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικής τοπικής πρόσβασης και η αναζήτηση στις υπόλοιπες βάσεις δεδομένων των ελληνικών πανεπιστημίων, που είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

7. Τομέας Δανεισμού και Διαδανεισμού

1. Ο Τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για την έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης, το δανεισμό υλικού και την έγκαιρη επιστροφή του από τους χρήστες. Διευκολύνει τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της Βιβλιοθήκης.

2. Συνεργάζεται με τις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος για θέματα που προκύπτουν από καθυστερήσεις επιστροφών βιβλίων, την επικαιροποίηση των καταστάσεων εγγεγραμμένων σπουδαστών, κ.λπ. Επίσης, είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία και επικοινωνία με Βιβλιοθήκες άλλων Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να δανείζονται μέσω του Διαδανεισμού βιβλία από άλλες βιβλιοθήκες, στις οποίες δεν είναι μέλη. Στα πλαίσια του Διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη οφείλει την έγκαιρη και σε άριστη κατάσταση επιστροφή των βιβλίων που διαδανείζεται για λογαριασμό των χρηστών της. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

8. Εκπαίδευση χρηστών

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του καταλόγου της (OPAC), τον εντοπισμό και την εξοικείωσή τους με τις βάσεις δεδομένων και λοιπές πληροφοριακές πηγές εντός και εκτός του Ιδρύματος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ερευνητικές βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών, εθνικές βιβλιοθήκες άλλων χωρών, κ.λπ.). Επίσης οργανώνει ξεναγήσεις στους χώρους της και εισαγωγή στις υπηρεσίες της για όλους τους νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές που συμμετέχουν σε Προγράμματα ERASMUS, καθώς και για οποιοδήποτε άλλον εξωτερικό επισκέπτη της Βιβλιοθήκης. Για κάθε δυσλειτουργία ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

9. Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Δικτύου

Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη της τεχνολογικής υποστήριξης της Βιβλιοθήκης και την αξιοποίηση όλων των δυνατών εφαρμογών. Ασχολείται με τη μελέτη, παρακολούθηση, διαχείριση και συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware), όσο και σε επίπεδο λογισμικού (συστήματος και εφαρμογών), έχει στενή συνεργασία με σχετικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις και παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

10. Τομέας Αναγνωστηρίου και Εξειδικευμένου Υλικού

Ο Τομέας αυτός στεγάζεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης και έχει την ευθύνη της επίβλεψης της επιτόπιας χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στα εργαλεία αναζήτησης του υλικού των εξειδικευμένων βιβλιοστασίων (πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, περιοδικές εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες, οδηγοί, πρακτικά συνεδρίων, νομικές εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.λπ.). Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

11. Τομέας Εκτυπώσεων

Ο Τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων εκπαιδευτικού υλικού και όλων των εντύπων που υποστηρίζουν τις διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.

 

Άρθρο 73

Υλικό Βιβλιοθήκης

1. Συλλογή της Βιβλιοθήκης

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καλύπτει στην πλειοψηφία της το γνωστικό αντικείμενο των τμημάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επίσης, εμπλουτίζεται με θέματα ευρύτερου αναγνωστικού ενδιαφέροντος.

Οι κύριες θεματικές ενότητες της συλλογής είναι:

α) Ανθρωπιστικές − Κοινωνικές Επιστήμες: Θρησκεία – Φιλοσοφία – Πολιτική – Οικονομία – Τουρισμός – Ιστορία – Δίκαιο – Διοίκηση – Εκπαίδευση – Εμπόριο – Λαογραφία – Γλώσσα

β) Φυσικές Επιστήμες: Μαθηματικά – Στατιστική – Φυσική – Χημεία – Γεωλογία – Αστρονομία

γ) Εφαρμοσμένες Επιστήμες: Μηχανική – Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική – Μηχανολογία – Δομική – Κλωστοϋφαντουργία – Λογιστική – Χημική Τεχνολογία – Πληροφορική – Αυτόματος Έλεγχος – Ρομποτική

δ) Καλές Τέχνες: Αρχιτεκτονική – Αθλητισμός – Φωτογραφία – Μουσική – Θέατρο – Κινηματογράφος

ε) Ελληνική, Ξένη Λογοτεχνία και Ποίηση, Θέατρο

2. Προμήθεια Υλικού

1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης, έντυπο και μη έντυπο, προτείνεται προς αγορά από το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους φοιτητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους μέσω των οργάνων διοίκησης των τμημάτων τους, καθώς επίσης και από τη Βιβλιοθήκη μετά από αξιολόγηση και καθορισμό των αναγκών της.

2. Η επιλογή του υλικού μπορεί να γίνει από έντυπους ή ηλεκτρονικούς βιβλιογραφικούς καταλόγους. Τα θέματα με τα οποία εμπλουτίζεται η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτουν στην πλειοψηφία τους το γνωστικό αντικείμενο των τμημάτων.

3. Ο τρόπος πρόσκτησης γίνεται με διαγωνισμό ανάλογα με τους όρους της διακήρυξης. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου. Η Βιβλιοθήκη μετά από τον έλεγχο για διαπίστωση διπλών ή πολλαπλών αντιτύπων προβαίνει σε αγορά όσων πραγματικά απαιτούνται για τον εμπλουτισμό της συλλογής της. Οι παραγγελίες είναι λειτουργία που προβλέπεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης και όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από αυτό.

4. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Την ευθύνη για την όλη διαδικασία έχει αποκλειστικά το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης.

5. Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με θέματα, τα οποία καλύπτουν στην πλειοψηφία τους θεματικές περιοχές αντίστοιχες με το γνωστικό αντικείμενο των τμημάτων που λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης εντάσσονται όλα τα διδακτικά συγγράμματα των Τμημάτων του Ιδρύματος. Η απόκτηση τους γίνεται μέσω της Υπηρεσίας «Εύδοξος» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης επίσης, εμπλουτίζεται με δωρεές και ανταλλαγές, εφόσον το υλικό αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Από τη στιγμή που το υλικό περιέρχεται στην περιουσία της Βιβλιοθήκης, επιλέγεται το κατάλληλο υλικό της δωρεάς, γίνεται ενσωμάτωση του, μετά από επεξεργασία, στην ήδη υπάρχουσα συλλογή και ενημερώνεται ο δωρητής. Δε γίνεται δεκτό έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο είναι απαρχαιωμένο, ξεπερασμένης τεχνολογίας ή για το οποίο απαιτείται η αγορά ειδικού εξοπλισμού παλαιότερης τεχνολογίας για τη χρήση του στη βιβλιοθήκη (κασέτες, μαγνητοταινίες, διαφάνειες, μαλακές δισκέτες floppy παλαιού τύπου, CD−ROMs).

3. Επεξεργασία Υλικού

1. Το υλικό που αποκτά η Βιβλιοθήκη περνάει από βιβλιογραφική επεξεργασία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης, θεματικής ευρετηρίασης, καθώς και τη διεθνώς κρατούσα πρακτική στον Τομέα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλικού. Επιπλέον, γίνεται η ψηφιακή επεξεργασία του υλικού της με στόχο την προβολή και ανάκτησή του από ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης υλικού.

2. Περιλαμβάνει:

α) Εισαγωγή του υλικού στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης.

β) Καταλογογράφηση του υλικού σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (Anglo−American Cataloging Rules2 –AACR2).

γ) Tαξινόμηση του υλικού σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Δεκαδικής Ταξινόμησης της πιο πρόσφατα ανανεωμένης έκδοσης του Dewey (Dewey Decimal Classification – DDC).

δ) Θεματική ευρετηρίαση του υλικού σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library Of Congress Subject Headings – LC) και τις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σε όλες τις βιβλιοθηκονομικές εργασίες, όπως συντομογραφίες, τεκμηρίωση, βιβλιογραφικές παραπομπές, μεταφράσεις κ.ά.

ε) Εισαγωγή των βιβλιογραφικών στοιχείων μέσω της πιο πρόσφατα ανανεωμένης έκδοσης του Βιβλιοθηκονομικού αυτοματοποιημένου προγράμματος ADVANCE GEAC σε UNIMARC.

στ) Σήμανση του υλικού της Βιβλιοθήκης για την ταξιθέτησή του στα ράφια και τη χρήση του μέσα και έξω από τη Βιβλιοθήκη.

ζ) Παραλαβή και επεξεργασία εγκεκριμένων από τα Τμήματα πτυχιακών − διπλωματικών εργασιών (γκρίζα βιβλιογραφία), παράλληλα με την αναδρομική επεξεργασία και εισαγωγή των ήδη υπαρχουσών πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.

η) Χαρακτηρισμός του υλικού που προορίζεται μόνο για επιτόπια χρήση και του υλικού που προορίζεται για δανεισμό εκτός Βιβλιοθήκης.

θ) Καθορισμός πολιτικής για την επεξεργασία του υλικού έντυπου και μη.

ι) Βιβλιογραφικός έλεγχος και έλεγχος καθιερώσεων (Authority Files) του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.

ια) Έλεγχος, ενημέρωση και εμπλουτισμός των εγγραφών της Βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων.

ιβ) Αξιολόγηση και Απογραφή της Συλλογής και επικαιροποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλεκτρονικού καταλόγου με διορθώσεις στοιχείων, προσθήκες ή/και διαγραφές με αντίστοιχη απόσυρση του υλικού που έχει παρέλθει η χρησιμότητά του είναι πεπαλαιωμένο, κατεστραμμένο, απολεσθέν, κ.λπ.

ιγ) Ψηφιοποίηση υλικού (σάρωση, ψηφιακή επεξεργασία).

ιδ) Εκπαίδευση νέων Βιβλιοθηκονόμων − φοιτητών πρακτικής άσκησης στην επεξεργασία υλικού.

ιε) Ενημέρωση και διαμόρφωση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης (με νέα, ανακοινώσεις, συλλογές, κ.λπ.).

ιστ) Τα πρότυπα επεξεργασίας ισχύουν για όλες τις κατηγορίες υλικού, όπως περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό. Ισχύουν επίσης, και για την πληροφοριακή συλλογή.

3. Στο υλικό της Βιβλιοθήκης εντάσσονται επίσης οι παρακάτω κατηγορίες υλικού:

α) Πληροφοριακό υλικό: θεωρούνται οι εγκυκλοπαίδειες, οι βιβλιογραφίες, τα λεξικά, οι επετηρίδες (Yearbooks), οι κατάλογοι, οι άτλαντες, οι βιογραφικές πηγές (Who’s Who), οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, οι οδηγοί, τα εγχειρίδια και τα ευρετήρια. Στο υλικό αυτό αναγράφεται πριν τον ταξιθετικό αριθμό, το χαρακτηριστικό «Π» ή το χαρακτηριστικό «R» για τα ξενόγλωσσα.

β) Αρχειακό υλικό: Πρόκειται για βιβλία που ήδη υπήρχαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και λόγω παλαιότητας (σπάνια και πολύτιμα βιβλία) ταξιθετήθηκαν χωριστά. Στο υλικό αυτό αναγράφεται πριν τον ταξιθετικό αριθμό, το χαρακτηριστικό «Α».

γ) Ελληνική και Ξένη Λογοτεχνία, Θέατρο και Ποίηση: πρόκειται για λογοτεχνική συλλογή με ταξιθετικό σύμβολο ΕΛ, ΞΛ, ΕΘ, ΞΘ, ΕΠ, ΞΠ αντίστοιχα.

4. Η Υπηρεσία Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλικού είναι υπεύθυνη για τη σήμανση του υλικού της Βιβλιοθήκης, για την ταξιθέτηση του στα ράφια και τη χρήση του μέσα και έξω από τη Βιβλιοθήκη. Χαρακτηρίζει ποιο υλικό προορίζεται μόνο για επιτόπια χρήση και ποιο προορίζεται για δανεισμό εκτός Βιβλιοθήκης.

4. Διάθεση και Χρήση Υλικού

1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης χωρίζεται σε έντυπο και μη.

α) Το έντυπο υλικό περιλαμβάνει την κυρίως συλλογή βιβλίων, περιοδικών και πληροφοριακού υλικού, του οποίου η χρήση καθορίζεται από το είδος του για δανεισμό ή μη, καθώς επίσης και από τον αριθμό των αντιτύπων. Σε περίπτωση μη δυνατότητας δανεισμού του, διατίθεται το υλικό αυτό για επιτόπια μελέτη στο αναγνωστήριο και για βραχυπρόθεσμη χρήση του εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης με επιστροφή του πριν τη λήξη του ωραρίου της. Επίσης, περιλαμβάνει τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες υλικού που δε δανείζεται, αλλά διατίθεται μόνο για επιτόπια μελέτη εντός της βιβλιοθήκης.

β) Το μη έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό υλικό σε CD−ROMs ως συνοδευτικό υλικό των βιβλίων, τα CD ήχου, τα CD−ROMs με βάσεις δεδομένων, προγράμματα υπολογιστών και το Οπτικοακουστικό Υλικό σε κασέτες, CDs και DVDs. Τα CD−ROMs τα οποία αποτελούν συνοδευτικό υλικό βιβλίων δανείζονται μαζί με τα βιβλία αυτά. Για το υλικό αυτό

ισχύουν οι κανόνες Δανεισμού που ισχύουν για τα βιβλία που συνοδεύουν.

γ) Το Ηλεκτρονικό και Οπτικοακουστικό υλικό που δεν αποτελεί συνοδευτικό υλικό, διατίθεται αποκλειστικά για επιτόπια χρήση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης στον πρώτο (1ο) όροφο (Αίθουσα Οπτικοακουστικού Υλικού και Ξένων Γλωσσών).

 

Άρθρο 74

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

1. Δανεισμός − Διαδανεισμός

1. Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της, τη δυνατότητα δανεισμού του υλικού της είτε στο χώρο της για επιτόπια μελέτη είτε για εξωτερικό δανεισμό. Κάθε τεκμήριο καθορίζεται από έναν χαρακτηρισμό που αφορά τις δυνατότητες κυκλοφορίας του εκτός και εντός Βιβλιοθήκης από τη διαδικασία καταλογογράφησης.

2. Όλα τα βιβλία της συλλογής δανείζονται, εκτός από:

α) Πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, ευρετήρια, βιβλιογραφίες, επετηρίδες, κατάλογοι, άτλαντες).

β) Πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες των σπουδαστών.

γ) Σπάνια και πολύτιμα βιβλία που φέρουν την ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ».

δ) Τεύχη περιοδικών και δεμένοι τόμοι περιοδικών, περιλήψεων και ευρετηρίων.

ε) Βιβλία, τα οποία υπάρχουν σ’ ένα μόνο αντίτυπο ανεξαρτήτου γλώσσας, λόγω της μοναδικότητας τους (εκτός Σαββατοκύριακου και των περιόδων των διακοπών).

στ) Οπτικοακουστικό υλικό της αίθουσας Multimedia.

ζ) Υλικό το οποίο έχει φθαρεί, ώστε με το δανεισμό να απειλείται η ακεραιότητά του. Μετά το πέρας της συντήρησής του επανατοποθετείται στο βιβλιοστάσιο για δανεισμό.

3. Το υλικό που δε δανείζεται διατίθεται μόνο για επιτόπια μελέτη στο χώρο του αναγνωστηρίου.

4. Οι κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης έχουν όλοι το δικαίωμα εξωτερικού δανεισμού, ανάλογα με τους χαρακτηρισμούς των τεκμηρίων για τα οποία ενδιαφέρονται. Ανάλογα με τις περιόδους ζήτησης των εκάστοτε βιβλίων οι όροι δανεισμού μπορεί να αλλάζουν, ιδιαίτερα για τα βιβλία με δύο (2) μόνο αντίτυπα. Η κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους. Με την παραλαβή της κάρτας ο χρήστης αυτομάτως αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος κανονισμού.

5. Ο δανεισμός και η διάρκεια του καθορίζεται από το είδος του χρήστη:

α) Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού είναι οκτώ (8) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης οκτώ (8) ημέρες επιπλέον. Επίσης, δανείζονται μοναδικά αντίτυπα βιβλίων σε φοιτητές για την εκπόνηση της πτυχιακής και άλλης εργασίας, εάν υπάρχει γραπτή έγκριση από τον υπεύθυνο καθηγητή. Οι ημέρες δανεισμού που προβλέπονται είναι Παρασκευή−Δευτέρα.

β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δανείζονται έως τρία (3) βιβλία για οκτώ (8) ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης οκτώ (8) ημέρες επιπλέον. Δανείζονται επίσης, και τα μοναδικά αντίτυπα χωρίς δικαίωμα ανανέωσης τους.

γ) Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ERASMUS έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για οκτώ (8) ημέρες και τα μοναδικά αντίτυπα χωρίς δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού τους.

δ) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) μέρες και τα μοναδικά αντίτυπα, με δικαίωμα ανανέωσης άλλες δεκαπέντε (15) μέρες. Μπορούν να δανεισθούν όλα τα βιβλία, εκτός των κατηγοριών του υλικού που δεν δανείζεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

6. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμου υλικού, ανανέωση δεν μπορεί να γίνει.

7. Η διάρκεια του δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορεί να αλλάξει σε περιόδους θερινών διακοπών και εορτών.

8. Οι χρήστες που δεν είναι κάτοχοι της κάρτας Βιβλιοθήκης και αυτοί που δεν ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά δεν έχουν δικαίωμα εξωτερικού δανεισμού. Επιτρέπεται μόνο η μελέτη του υλικού στο χώρο του αναγνωστηρίου με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, του φοιτητικού πάσου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου (π.χ. δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο).

9. Για την έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης απαιτούνται:

α) μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη),

β) αριθμός μητρώου Σχολής (Α.Μ.) ή αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) για μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκ παιδευτικούς, διοικητικούς,

γ) η συμπλήρωση της αίτησης κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης.

10. Για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό της ακαδημαϊκής κοινότητας απαιτείται αντίγραφο σύμβασης εργασίας. Μετά το πέρας της σύμβασης εργασίας τους, η κάρτα Βιβλιοθήκης παύει να ισχύει.

11. Ο δανεισμός είναι λειτουργία που προβλέπεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθήκης και όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από αυτό. Κρατούνται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, υπηρεσία ή Σχολή του Τ.Ε.Ι., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), στοιχεία του τεκμηρίου προς δανεισμό (αριθμό εισαγωγής, τίτλος, συγγραφέας, αριθμός τόμου, αριθμός αντιτύπου, κωδικός εγγραφής στο σύστημα, barcode), καθώς επίσης και ημερομηνίες δανεισμού και επιστροφής του.

12. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας και αλλαγής των στοιχείων του, ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει τη Βιβλιοθήκη. Μετά το πέρας των ακαδημαϊκών σπουδών για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), η κάρτα της βιβλιοθήκης παύει αυτόματα να ισχύει. Οι φοιτητές οφείλουν να ζητήσουν βεβαίωση μη οφειλής βιβλίου για την έκδοση πτυχίου. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό μετά το πέρας της θητείας τους, εάν το επιθυμούν, τιμής ένεκεν μπορούν να παραμείνουν χρήστες της Βιβλιοθήκης. Εάν δεν το επιθυμούν, διαγράφονται από μέλη της Βιβλιοθήκης.

13. Το σύστημα διατηρεί αρχείο όσον αφορά το προσωπικό και τους φοιτητές του Ιδρύματος, χρησιμοποιεί σύστημα γραμμογράφησης (barcode) για την εισαγωγή δεδομένων χρήστη και τεκμηρίου, παρέχει ευρύ πεδίο παραμετροποίησης ανάλογα με την κατηγορία χρήστη, υλικού προς διάθεση και χρονική περίοδο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρήστη και του τεκμηρίου.

14. Υπάρχει η δυνατότητα εκτυπώσεων καταστάσεων, αποδείξεων και επιστολών καθυστέρησης, καθώς και τήρηση στατιστικών στοιχείων δανεισμού, για την κίνηση της Βιβλιοθήκης, τις κατηγορίες χρηστών, τη θεματική περιοχή και τη χρονική περίοδο. Επειδή μπορεί να υπάρξει υλικό το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί για κάποιο λόγο στον υπολογιστή, η Βιβλιοθήκη έχει και έντυπα δελτία δανεισμού, στα οποία θα σημειώνονται οι αντίστοιχες πληροφορίες. Τα έντυπα δελτία δανεισμού χρησιμοποιούνται επίσης για φοιτητές ERASMUS και σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος του συστήματος ή διακοπής ρεύματος.

15. α) Απαγορεύεται η έξοδος υλικού από τη Βιβλιοθήκη πριν την καταγραφή του δανεισμού του. Δανεισμένο σε κάποιον χρήστη υλικό δεν πρέπει να μεταφέρεται σε άλλον, καθώς η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά προσωπική. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Βιβλιοθήκη και να το δανειστεί ο επόμενος χρήστης με τη νόμιμη διαδικασία.

β) Ο χώρος υποδοχής του δανεισμού είναι ο χώρος εισόδου και εξόδου των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Επιτρέπει στο προσωπικό να έχει εποπτεία της κυκλοφορίας χρηστών και υλικού. Σε περίπτωση που θεωρείται απαραίτητο από το προσωπικό, μπορεί να γίνει έλεγχος στα προσωπικά αντικείμενα του χρήστη. Επίσης, στο χώρο αυτό υπάρχει αντικλεπτικό σύστημα στην πόρτα εισόδου, πάγκος δανεισμού.

16. Με την επιστροφή του υλικού ακυρώνεται αυτόματα ο δανεισμός, και διαγράφεται από το σύστημα, ο χρήστης ξεχρεώνεται και έχει δικαίωμα νέου δανεισμού. Ιστορικό δανεισμού κρατείται αυτόματα από το σύστημα.

17. Ο δανειζόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί και οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην αναγραφόμενη − στο ειδικό δελτίο δανεισμού − ημερομηνία επιστροφής και σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου υλικού η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί τηλεφωνικά τον χρήστη, ο οποίος οφείλει να το επιστρέψει άμεσα. Αν ο χρήστης δεν ανταποκριθεί σε επανειλημμένες ενημερώσεις, η Βιβλιοθήκη στέλνει γραπτή ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του χρήστη, η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να αναστείλει το δικαίωμα δανεισμού για ορισμένο χρονικό διάστημα ή να τον διαγράψει οριστικά από μέλος της ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης του δανεισμένου υλικού.

18. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του υλικού οφείλει να το αντικαταστήσει μετά από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης.

19. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένες θέσεις εργασίας δίπλα στον πάγκο δανεισμού. Για τα άτομα με κώφωση και προβλήματα όρασης υπάρχουν δύο (2) ειδικά διαμορφωμένοι υπολογιστές. Επίσης υπάρχει ένας διαθέσιμος υπολογιστής για τα άτομα με τύφλωση εξοπλισμένος με πληκτρολόγιο και οθόνη Braille, ειδικό ποντίκι και ακουστικά για φωνητικές οδηγίες χρήσης. Τα ΑμΕΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

20. Στην Υπηρεσία Δανεισμού υπάγεται και ο Διαδανεισμός. Ο Διαδανεισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δανειστεί το υλικό, το οποίο δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, από άλλες βιβλιοθήκες. Επίσης, είναι η διαδικασία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι από άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να δανειστούν βιβλία από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά μέσω της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου τους.

21. Ο σκοπός του Διαδανεισμού είναι να εξυπηρετήσει τους χρήστες που αναζητούν βιβλία στο σύνολο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των βιβλιοθηκών τους μέσω του Συλλογικού Καταλόγου (www.unioncatalog.gr), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

22. Δικαίωμα Διαδανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες που είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. (φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) και που διαθέτουν κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης.

23. Από τον Διαδανεισμό αποκλείονται:

α) χρήστες της βιβλιοθήκης που δεν διαθέτουν κάρτα βιβλιοθήκης

και β) χρήστες που καθυστερούν την επιστροφή υλικού.

24. Οι κανόνες Διαδανεισμού και ο αριθμός διαδανειζόμενων βιβλίων ποικίλουν ανάλογα με τον κανονισμό της εκάστοτε βιβλιοθήκης−δανειστή. Η μέγιστη διάρκεια διαδανεισμού για βιβλία της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι δεκαπέντε (15) ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον υπάρχουν επαρκή αντίτυπα του υπό δανεισμού υλικού. Για υλικό με περιορισμένα αντίτυπα μετά το πέρας της χρονικής περιόδου δανεισμού, ανανέωση γίνεται μόνο εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη και υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα αντίτυπα.

25. Ο κάθε δανειζόμενος είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί μέχρι την επιστροφή του. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του υλικού οφείλει να το αντικαταστήσει άμεσα στη Βιβλιοθήκη από την οποία το δανείστηκε και να ενημερώσει την Υπηρεσία Δανεισμού της Βιβλιοθήκης της Σχολής του.

2. Υπηρεσίες Πληροφόρησης

1. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης παρέχονται σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης οι οποίοι μπορεί να προέρχονται, είτε μέσα από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές ERASMUS, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό), είτε έξω από αυτήν. Προτεραιότητα δίνεται στους πρώτους. Η πληροφόρηση που παρέχεται, προέρχεται από πληροφοριακές πηγές της Βιβλιοθήκης είτε από εξωτερικές.

2. Για την ενημέρωση των χρηστών εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι:

α) Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης του χρήστη στην αναζήτηση πληροφοριών που απαιτούν εκτεταμένη έρευνα μέσω του αυτοματοποιημένου προγράμματος στο Δημόσιο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC).

β) Παροχή τρέχουσας ενημέρωσης στους χρήστες.

γ) Έκδοση σε τακτά χρονικά διαστήματα βιβλιογραφικών καταλόγων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με το νεοεισερχόμενο υλικό, οι οποίοι αποστέλλονται στις σχολές του Τ.Ε.Ι. και σε άλλες βιβλιοθήκες, εφόσον ζητηθούν.

δ) Έκδοση ειδικών βιβλιογραφιών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πάνω σε θέματα με μεγάλη ζήτηση από τους χρήστες.

ε) Δημοσίευση, σε έντυπα που εκδίδει το Ίδρυμα, μικρών άρθρων για τις υπηρεσίες και το νέο υλικό της Βιβλιοθήκης, ή ενημέρωση των χρηστών για κάποια βιβλιογραφία ειδικού θέματος, ή για νέες παραλαβές.

στ) Ενημέρωση όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κ.λπ. για νέες συνδρομές, νέες υπηρεσίες, νέες βάσεις δεδομένων και ανανέωσής τους.

ζ) Παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης μέσω Βάσεων Δεδομένων που τη δεδομένη στιγμή διατίθενται στη Βιβλιοθήκη (π.χ. Hellastat−iMentor, HEAL−LINK, Openarchives, κ.λπ.). Για τη σύνδεση απαιτείται επικοινωνία με τους αντίστοιχους διαθέτες για τους όρους χρήσης και το κόστος των υπηρεσιών και την υπογραφή αντίστοιχου συμβολαίου.

η) Παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης από συλλογικούς ακαδημαϊκούς καταλόγους (π.χ. Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Α.Β.), Ζέφυρος, Δίκτυο Ελληνικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κ.λπ.).

θ) Συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και σε μορφή δικτύου και επικοινωνίας μεταξύ τους.

ι) Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαφόρων ομάδων χρηστών της. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική με την παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, αλλά και πρακτική που πραγματοποιείται μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης και εκπαιδεύει τους χρήστες στη χρήση του δημόσιου καταλόγου OPAC και των on−line υπηρεσιών πληροφόρησης. Η εκπαίδευση του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού είναι συνεχής και πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με την έναρξη των σπουδών τους και συνεχίζεται ανάλογα με την διαμόρφωση των πληροφοριακών τους αναγκών. Για τους εξωτερικούς χρήστες γίνονται ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

ια) Επιμέλεια και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων στα ελληνικά και στα αγγλικά για την ενημέρωση των χρηστών της, για τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης, για τις βάσεις δεδομένων και τους όρους χρήσης του υλικού και των υπηρεσιών.

3. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνει λειτουργίες ενός δημόσιου καταλόγου (OPAC), όπως δυνατότητα αναζήτησης από πολλούς χρήστες εντός και εκτός Τ.Ε.Ι. ταυτόχρονα, αναζήτηση με όλους τους δυνατούς τρόπους στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, με χρήση λογικών τελεστών και συμβόλων αποκοπής και κάλυψης χαρακτήρων, εμφάνιση των εγγραφών σε μορφή ISBD, MARC και σε άλλη οριζόμενη μορφή από τη Βιβλιοθήκη, εμφάνιση της κατηγορίας, της φυσικής θέσης και της κατάστασης δανεισμού, δυνατότητα εκτύπωσης, μεταφορά σε μονάδα αποθήκευσης ή/και απ’ ευθείας αποστολής των αποτελεσμάτων αναζήτησης με fax/ modem ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των τρεχουσών εγγραφών και επιλεκτικής διάχυσης πληροφοριών σε χρήστες ανάλογα με τα ειδικά ενδιαφέροντα.

4. Η αναζήτηση πληροφοριών από τους χρήστες με πρόσβαση τόσο στο τοπικό σύστημα, όσο και σε άλλα συστήματα (με CD−ROMs ή με απευθείας σύνδεση μέσω internet κ.λπ.) γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου υπάρχουν γραφεία, υπολογιστές, δίσκοι CD−ROMs και ράφια για τα σχετικά εγχειρίδια.

3. Ψηφιακές Υπηρεσίες

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν ειδικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για την ελεγχόμενη πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές της, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ψηφιοποιημένες εκδόσεις των βιβλίων, περιοδικών και πτυχιακών εργασιών της Βιβλιοθήκης. Το υλικό που έχει ψηφιοποιηθεί είναι προσβάσιμο σε έκδοση πλήρους κειμένου, χωρίς τη δυνατότητα αυτούσιας αναπαραγωγής του συνόλου των κειμένων.

4. Ιδρυματικό Αποθετήριο – CRIS

1. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να καταθέτει την πτυχιακή − μεταπτυχιακή του εργασία, κατόπιν της αξιολόγησης της, στη βάση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Ιδρύματος. Η Βιβλιοθήκη μετά από τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των στοιχείων της κάθε εργασίας, εγκρίνει την εισαγωγή της στη βάση.

2. Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τα Τμήματα του Ιδρύματος για τη συγκέντρωση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών (γκρίζα βιβλιογραφία), καθώς και όλης της εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησής τους για τις ανάγκες της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας (Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

3. Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, οργανώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την ερευνητική δραστηριότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω του συστήματος CRIS (Current Research Information System – Σύστημα Συγκέντρωσης και Προβολής της Ερευνητικής Δραστηριότητας).

5. Αίθουσα Internet

Στο κτίριο της βιβλιοθήκης υφίσταται αίθουσα Internet. Η αίθουσα του Internet διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Λειτουργεί καθημερινά για το κοινό από τις 09.00 έως τις 16.00 και οι ώρες λειτουργίας μεταβάλλονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του τεχνικού προσωπικού. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστών είκοσι  (20) ώρες το μήνα, με τους προσωπικούς κωδικούς που του έχουν δοθεί από τη Γραμματεία του Τμήματός του. Η χρήση του κάθε υπολογιστή υπάγεται στον έλεγχο του διαχειριστή του συστήματος και ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε παράνομο υλικό και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

6. Αίθουσα Οπτικοακουστικού Υλικού

Στο κτίριο της βιβλιοθήκης στεγάζεται η αίθουσα του Οπτικοακουστικού Υλικού. Ο χρήστης, αφού προσκομίσει τη φοιτητική του ή άλλη ταυτότητα και συμπληρώσει την ειδική αίτηση, μπορεί να κάνει χρήση του οπτικοακουστικού υλικού της Linguaphone για τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά. Η αναπαραγωγή τους γίνεται σε κασσέτες ήχου, CDs ήχου ή βιντεοκασέτες. Επίσης, διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό σε μορφή CD−ROM (εγκυκλοπαίδειες, multimedia), εγκατεστημένο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χρήστης μπορεί να σώσει σε φορητή μονάδα μνήμης (USB Flash Memory Stick) αποσπάσματα του υλικού που τον ενδιαφέρει. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό με προσοχή και να μην επεμβαίνουν στα μηχανήματα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Σε περίπτωση καταστροφής του υλικού ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

 

Άρθρο 75

Ωράριο λειτουργίας

1. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό από τις 8.30 έως τις 19.00.

2. Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι ανοικτό για επιτόπια χρήση του υλικού της συλλογής της και μελέτη από τις 8.30 έως τις 19.00. Ειδικότερα, η Αίθουσα Internet είναι ανοικτή για το κοινό από 8.30 με 16.00.

3. Στη θερινή περίοδο, σε περιόδους διακοπών, εορτών και επίσημων αργιών το ωράριο υπόκειται σε αλλαγές με σχετικές ανακοινώσεις στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και στην ιστοσελίδα της.

 

Άρθρο 76

Έγκριση – Αναθεώρηση του Κανονισμού

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αναθεωρείται όταν ειδικοί λόγοι, όπως σημαντικές αλλαγές στις λειτουργίες και στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, το επιβάλλουν. Τους λόγους αυτούς εξετάζει ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης, ο οποίος υποβάλλει την πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού στον Πρόεδρο του Ιδρύματος.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc